Snatek v kostele

Trend uzavírání církevních sňatků se u nás stále víc rozmáhá. Kostel je pro věřící snoubence ten nejdůstojnější stánek k potvrzení manželského slibu. Samo prostředí kostela, delší a slavnostnější obřad vedený knězem – to všechno má pro ně vyšší smysl a oni pohlížejí na manželství s větší úctou a vážností. Manželský slib je pro ně závaznější a dává manželské instituci hlubší rozměr a jiný vhled – snoubenci věří, že svazek uzavřený před církví a Bohem je nerozlučitelný.   Podstatné je, že v současnosti je církevní obřad platný a plnohodnotný i před státem, což tak v minulosti nebylo. Církevní svatba má tedy podle českého zákona stejnou hodnotu jako sňatek civilní.   Svatební obřad v kostele by se však líbil i některým civilním párům. Jak to tedy ve skutečnosti je, a kdo může být v kostele oddán?Páry, které chtějí tento obřad podstoupit, musí splňovat určité podmínky; tyto náležitosti pro církevní sňatek se však mohou – podle té které církve – lišit.   Především si duchovní zážitek, kdyje manželství zpečetěno před Bohem církevním obřadem, mohou dopřát jen snoubenci, kteří vyznávají danou víru, a alespoň jeden z nich jev církevní matrice veden jako křtěný katolík a má křestní list. Jestliže někteří z vás nebyli pokřtěni už jako děti, a přesto o církevní obřad stojíte, ani to není překážkou. Dnes je docela běžné, že se nechávají pokřtít i dospělí. Jen je před tím dosti dlouhá příprava, a tak je důležité si vše u zvoleného kněze zařídit a objednat včas – v některých případech to může trvat i několik měsíců až rok.   Když je jeden z partnerů pokřtěný katolickou církví a druhý nikoliv, je zapotřebí požádat arcibiskupství o takzvaný „dispens“, to znamená povolení o uzavření sňatku s nekatolíkem. I s touto záležitostí poradí a pomůže kněz.   Další podmínkou je obvykle přijetí pravidel a zásad církve, k nimž patří nerozlučitelnost sňatku, prohlášení o katolické výchově dětí, aj.   Některé církve požadují takzvaný „přípravný věroučný kurz na manželství“, kterým snoubence rovněž provede knězem. Partneři tak budou lépe připraveni přijmout svátost manželství a Boží požehnání. Církevní sňatek mohou absolvovat pouze svobodní, anebo ovdovělí. V případě, že snoubenci nejsou pokřtěni, anebo neobdrželi dispens, je možné uzavřít civilní sňatek v odsvěceném kostele či kapli – seznam je k dispozici na internetu. Někdy se stane, že manželům nestačil jen civilní sňatek a chtěli by ještě své manželství stvrdit před Bohem; paklze uspořádat obřad, při němž dojde k tak zvanému kněžskému požehnání.     No, a svatební veselí? To je zřejmě všude stejné – ať se jedná o svatbu civilní či církevní. Jenfocení se bude možná trošku lišit.To proto, že pro věřící snoubence je kostel svatostánkem, v němž je Bůh všude přítomen, a tak budou chtít, aby měli na fotografiích zachycen nejen obřad, ale také ducha celé události.K tomu je zapotřebí využít služeb profesionálního fotografa.  Ten může být přítomen od ranních příprav, až po závěrečnou veselici.(Budou-li snoubenci požadovat, nafotí i jejich předsvatební sezení s knězem, případně křest druhého snoubence).   Fotograf, pozvaný na církevní obřad, by měl – kromě své profese – znát také etiku při focení, aby se po kostele pohyboval s respektem a pokorou. Nafotí obřad, čtení manželského slibu, kněze i rodiče, gratulace, hromadnou fotografii s ostatními svatebčany, svatební zvyky. Dokonale zachytí úchvatné prostředí kostela, sochy i vyobrazení světců, oltář, i veškerou vnitřní architekturu této církevní stavby. Dobrý svatební fotograf však dokážezvěčnit nejen obrazy, ale též pocity a náladu svatebčanů. Pak budou vzpomínky manželů na tento významný den vždy živé a nezapomenutelné. Při pohledu na svatební fotografie se jim kromě příběhu vybaví i hudba, kterou jim tehdy hrály varhany.